При сливането им се образува радиоактивен изотоп на берилий, който съществува кратко време - само 10*(-15)секунди , но ако преди да претърпи бета-разпад взаимодейства с трета алфа-частица (хелиево ядро), се осъществява реакция , при която се образува въглерод:

    7,3 МeV    7,3 милиона години


Тройният алфа-процес на горене на хелия се осъществява в крайните стадии на звезната еволюция, когато количеството на водорода съществено е намаляло.

Други термоядрени реакции

Теорията на термоядрените реакции може да обясни образуването на химичните елементи до желязото. Например, при взаимодействие на въглерод и още една алфа-частица, се образува кислород и т.н.:

Останалите химични елементи вероятно възникват в междузвездната среда, примерно при въздействие на ударна вълна от избухнала свръхнова с междузвездното вещество. Механизмът не е напълно изяснен.

ИНТЕРЕСНО:

Проблемът за слънчевото неутрино

При основните реакции на звездна енергия – превръщане на водорода и образуване на хелий – и при протон-протонния, и при въглеродно-азотния цикъл се отделя неутрино .

През 1930 г. швейцарският физик Волфганг Паули, напълно убеден, че законите за запазване на маса, енергия, импулс, електричен заряд и т.н. са в сила и за ядрените реакции, изказва предположението за наличие на елементарна частичка, която да е електрически неутрална и да спада към леките частици – масата й да е поне 20 хиляди пъти по-малка от масата на електрона или както се казва масата й да е 0 в състояние на покой. Такава частица може да съществува само движейки се със скоростта на светлината.

Pages