Като своеобразен “катализатор” участва въглеродът, с който започва първия етап и който се отделя на последния етап.

1-ви етап – Протон взаимодейства с ядро на въглерод. Образува се радиоактивен изотоп на азота и се отделя гама-квант, отнасящ енергия 1,95 Mev:

    1,95 Mev    1,3.10*7 години

2-ри етап – Изотопа на азота претърпява радиоактивен разпад (бета-разпад), при което се изпуща позитрон и неутрино-частица:

    2,22 Mev    7 минути

3-ти етап – Изотопът на въглерода се сблъсква с още 1 протон и се превръща в обикновено ядро на азота:

    7,54 Mev    2,7.10*6 години

4-ти етап – Ядрото на азота взаимодейства с още 1 протон и се получава радиоактивния изотоп на кислорода. Изпуска се гама-квант (фотон):

    7,35 Mev    3,2 .10*8 години

5-ти етап – Изотопа на кислорода претърпява бета-разпад и се образува изотоп на азота:

    2,71 Mev    82 секунди

6-ти етап – При взаимодействие на изотопа на азота с протон, се получава хелиево ядро и се отделя въглерод:

    4,96 Mev    1,1.10*5 години

Отделената обща енергия при този цикъл е пак около 25 Mev.

Pages