Всяка друга отправна система, която се движи равномерно праволинейно, макар с различна скорост също е инерциална. Обикновено координатните системи на две инерциални отправни системи се дава по този начин:

Неинерциалната отправна система се движи равноускорително.

Свойството инертност на телата се изразява с физичната величина маса. За да се промени състоянието на движение на телата, трябва да им се приложи външно въздействие - сила. Въобще инертност е онова свойство на телата, с което се измерва тяхната съпротива към промяна в състоянието им.

Що се касае до притеглянето между телата, Галилей считал, че е близо до разгадаване на същността му, но бил на мнение, че да се достигне до същността на нещо не е достатъчно то само да бъде назовано...


Йохан Кеплер

"Законодателят на небесната механика", както наричат Кеплер също не успял да стигне до същността, до причината, принуждаваща планетите да се въртят около Слънцето по описания от него начин. Той само бил наясно, че Слънцето им въздейства - може би със светлината си, но сам се отказал от тази идея. Та нали понякога се наблюдават пълни слънчеви затъмнения. Ако Слънцето въздейства със светлината си, за да се върти Земята около него, то при слънчево затъмнениие, тя трябва да спира за няколко минути. Това не се наблюдава.


Исак Нютон

По-късно Кеплер приел идеята на Уилям Гилберт, че и Слънцето като Земята е огромен магнит. "Магнитните нишки" на Слънцето придърпват Земята и планетите към него. Но въпросът защо планетните орбити в този случай са елиптични, остава открит.

Нютон - основни закони на класическата механика

От времето на Галилей и Кеплер сред множество противоречия и лутания постепенно кристализирали физичните понятия като маса, сила, скорост, ускорение. Появил се Коперник и мъчително си пробила място представата за хелиоцентричната система, потвърдена от първите телескопични наблюдения на Галилей и законите за движение на планетите, формулирани от Кеплер.

Широко се използвало понятието гравитация в смисъл на сила на привличане между телата.Но каква била тази сила и какво я пораждало? Дали привличането между телата е някакво външно въздействие от страна на други тела или е вътрешно присъщо за тях свойство? Как се осъществява това взаимодействие?

Pages