Обекти Хербиг-Аро – НН1 и НН2

Още обекти Хербиг-Аро

ОБРАЗУВАНЕ НА ПЛАНЕТНИ СИСТЕМИ

Новородените звезди изхвърлят външните слоеве наситена с прах протозвездна обвивка – праховата фотносфера, която изглежда като плетеница от пръстенообразни влакна. Те бавно се разсейват в пространството, но част от този остатъчен материал дава началото на планети.

Планетите се образуват в резултат на слепване на твърдите и студени частици и този процес протича на практика едновременно с формирането на самата звезда.

Космогония на Слънчевата система:

1. Преди около 4,6 милиарда години в близост да един протозвезден облак с джинсови параметри избухва Свръхнова и нарушава “спокойствието” му. В него възникват отделни кондензации, една от които е с масата на Слънцето.

2. Този фрагмент колапсира и се уплътнява, нагрявайки се към центъра си в продължение на 50-100 хиляди години.Така възниква протослънцето, около което остава протопланетен облак във вид на диск. Частиците му се стремят да паднат върху протослънцето, поради което дискът се нарича акреционен, т.е “падащ” от латински. Центробежната сила обаче ги удържа.

Pages