Диаграма Хершпрунг-Ръсел за кълбовидните звездни купове

До средата на миналия век вече станал факт същественото различие между “визитните картички” на разсеяните и кълбовидни купове. Докато при разсеяните купове ясно личи Главната последователност, то при разсеяните такава се наблюдава само в долния край на диаграмата спектър-светимост, но от повратната точка или точката на отклонение непрекъснато както при разсеяните купове, но много по-характерно е ивицата на червените гиганти, които преобладават в кълбовидните купове от галактичната корона. Затова пък сини гигантски звезди в тях напълно липсват. По мястото на точката на отклонение, може да се съди за възрастта на кълбовидния куп – колкото по-ниско е тя, толкова купът е по-стар.

Ивицата на червените гиганти в диаграмата Хершпрунг-Ръсел, освен че започва близо до долния край на Главната последователност, тя е почти успоредна на абсцисната ос, където е спектралният клас, цветът или температурата на повърхността на звездата – т.н. хоризонтална последователност. Наличието на толкова ниско разположена хоризонтална последователност от червени гиганти и свръхгиганти, означава, че еволюцията на такива стари звезди протича по-различно и това се дължи на липсата дори и на 1% тежки елементи, с които е обогатено междузвездното пространство, където са се зародили от следващите поколения – такива като Слънцето. Тези стари като света гигантски звезди се състоят изцяло от водород и хелий.

Освен гигантски червени звезди, в състава на кълбовидните купове влизат и не толкова масивни неярки звезди, които еволюират много бавно и все още очертават Главна последователност. Наличието им от такова огромно разстояние се долавя с мощни наблюдателни средства.

Кълбовидните звездни купове и звездите в тях са от т.н. ІІ тип звездно население на Галактиката

Движение в пространството на кълбовидните звездни купове

Звездите в кълбовидните купове са обвързани гравитационно доста по-силно, отколкото тези в разсеяните звездни купове. За това говори асно изразената сферична симетрия на тези купове, приличащи на снежинки.

Въпреки компактността си, когато масивен звезден куп доближи галактичния център, възможно е някои от най-външните звезди от короната на купа да го напуснат.

Pages