Характер на движението на звездите в а/спиралните галактики и б/елиптичните галактики

За разкриване тайните на галактиките е създаден специален уред, наречен “Сорон”, монтиран от 1999 г. на 4-метровия огледален телескоп в обсерваторията Ла Палма, Испания, о-в Майорка. Полевият интегрален спектрограф “Сорон” прилича на фасетно око на муха и се състои от 1500 събирателни микролещи, които концентрират светлината на галактиката в 15—микроскопични точици. Там светлината попада върху оптична мрежа от стъклени тристенни призми, които разлагат бялата светлина на съставните й цветове. Предназначението на уреда е чрез спектъра да долавя движението на звездите в галактиката по ефекта на Доплер. Така става ясно, че скоростта на звездите варира от 50 до 250 км/сек /180 000 до 900 000 км/час/ и се получават данни за въртенето на галактиките като цяло.

Галактики като елипсовидните и лещовидните, смятани за инертни, се оказаха доста интересни. Открити бяха и ядра в някои от тези галактики, които се въртят или в обратна посока или перпендикулярно на въртенето на самата галактика. Най-интересна е лещовидната галактика NGC 4550. В нея съвсем плосък централен диск от звезди, който се върти в една посока, е вложен в по-дебел звезден диск, въртящ се в точно обратната посока. Според учените странната галактика е резултат от сблъсъка и сливането на две лещовидни галактики с противоположни една на друга посоки на въртене.

Маси на галактиките

Масата на галактиката е важна нейна характеристика, опеделяща динамиката на тези огромни космически структури; взаимодействията вътре в галактиката и взаимодействията между галактиките. Галактиките са видимите вселенски структури и масата им е важна от космологична гледна точка за развитието на Вселената като цяло.

Най-точно се определят масите на взаимодействащите галактики.

В астрономията се прилагат няколко метода за определяне масите на отделните галактики, но нито един не е достатъчно точен:

•  ако се приеме, че масата на галактиката е съсредоточена в центъра – “точкова маса”, а околоосното й въртене може да се опише с кеплеровите закони, тогава масата й е пропорционална на размерите на галактиката d и квадрата от скоростта на околоосното й въртене v

M = d . v2/G , където G е гравитационната константа;

•  Метод на Тули-Фишер - по радиоизлъчването на неутралния водород на дължина на вълната 21 см, чиито линии се размиват поради Доплеровия ефект при въртенето на галактиката.

Pages