Графично изобразено уравнението изглежда така:

4 пъти в годината разликата между слънчевите времена е 0 – около 14 април, 14 юни, 1 септември и 24 декември.

Най-голяма стойност η има на 12 февруари - +14 минути и най-малка на 3 ноември - /-/16 минути.

Ясно е, че дефинираните чрез кулминации звездно, слънчево истинско и средно слънчево време се отнасят за дадено място от земната повърхност с определена географска дължина λ. В този смисъл тези понятия се отнасят за така нареченото.

Местно време

Колкото меридиана може да се прокарат по земната повърхност – толкова са местните времена за всеки меридиан – т.е. безброй много. Явно е неудобството при използването на така дефинираното време за бита. То обаче трябва да се има предвид при отчитане обстоятелствата, при които протичат някои астрономически явления за дадено наблюдателно място.

Pages