- увеличаване на масата до безкрайност при светлинни скорости

И това следва непосредствено от Лоренцовите преобразувания. Масата - физичната величина за количеството вещество в определен обем от пространството, чието постоянство е един от симетричните основни закони в класическата физика, също се оказва променлива величина, зависеща от скоростта на движение на инерциалната система. Нещо повече, в СТО тя не съществува самостоятелно, а е в пряка зависимост от енергията. В СТО се говори за маса-енергия и се формулира закон за запазване на масата-енергия.

Из "Творческа автобиография" на Айнщайн:

" Масата е енергия, а енергията има маса . Двата закона за запазване - законът за запазване на масата и законът за запазване на енергията, се обединяват от теорията на относителността в един закон, в закона за запазване на масата-енергия."

Еквивалентността между маса m и енергия Е Айнщайн изразява с формулата, често изписвана като мото върху негови портрети и трудове:

Е = m . c 2

Тази зависимост дава възможност да се разбере как Слънцето и звездите светят, как е възникнала Вселената. Квадрата от скоростта на светлината като коефициент на пропорционалност тук означава, че вещество с неголяма маса отделя огромно количество енергия. За съжаление, това било проверено на практика при атомната бомба, поради което Айнщайн възкликва:

"Ако можех да предвидя това, щях да стана часовникар."

ГЕОМЕТРИЯ НА ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО 

Ние живеем в свят, където обектите имат три пространствени измерения - височина, ширина и дължина. Времето според Нютон съществува независимо от пространството и тече непрекъснато като спокоен равномерен поток.

Pages