Бели джуджета

Имат околослънчева маса и размери, колкото земните или 100 пъти по-малки от тези на Слънцето с плътност на веществото си от порядъка на десетки тонове в куб.см и светимост стотици и хиляди пъти по-ниска от слънчевата.

10% от звездите в Галактиката са бели джуджета, което още веднъж потвърждава мястото на тези обекти в еволюционните превъплъщения.

Състоят се изцяло от изроден електронен газ в изотермично състояние с много тънка обвивка на повърхността от обикновен газ със свойствата както при останалите звезди на идеален газ.

Плътността на веществото е такова, че ядрата са доближени на разстояние поне 10*(-10) см при размери на атомните ядра 10*(-12), т.е. разстоянията стават сравними с размерите на ядрата. Състоянието на такова свръхплътно вещество не е нито газ, нито течност, нито твърдо тяло. Прието е да се нарича изродено състояние, при което налягането не зависи от температурата, т.е. уравненията на идеалния газ не са в сила.

Нарушена е и правата зависимост между маса и радиус (светимост), характерна за звездите от Главната последователност на диаграмата Хершпрунг-Ръсел. При белите джуджета колкото е по-голяма масата, толкова е по-малък радиуса.

През 1931 г. Чандрасекар изчислява, че максималната маса на белите джуджета е 1,43 маси на Слънцето. С доближаване до тази гранична стойност на масата, радиусът на тези обекти клони към 0. Това означава, че се нарушава равновесието между свръхплътното състояние на веществото, поддържащо гравитацията, стремяща се да го свие.

Звезда в звездата – бялото джудже в ядрото на червения гигант или свръхгигант.

Pages