При изчерпване на латинските букви от азбуката, следващите променливи в дадено съзвездие се бележат с две големи латински букви: АА; АВ... RR ( Lyr )… RZ ( Cas )… 


пулсираща променлива звезда

Така се получават общо 334 комбинации за обозначение на променливите звезди в едно съзвездие, но ако то обхваща голяма площ от небето и в него има повече променливи, те вече се бележат с голяма буква V от латинската азбука / variable / и пореден номер след 334. Примерно, V 819 Cyg .

ПУЛСИРАЩИ ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

Лириди

Типичен представител на този тип променливи звезди е звездата RR Lyr /Лира/ и затова често се наричат променливи тип RR Lyr.

Тези големи ярки звезди - бели гиганти променят блясъка си от порядъка на денонощие /денонощия/ с амплитуда от около 1 звездна величина.

Спектралните класове на Лиридите са А и F, като с промените в блясъка на звездите, променя се и спектралният им клас от А към F.

Лиридите са по-бедни на метали звезди в сравнение със звезди като Слънцето.

Разположени са симетрично на разстояние около 1 Кпс около галактичния център, като се забелязва концентрация към него. В същото време Лиридите като че ли “избягват” галактичната равнина. Това ги прави отдалечени от нас обекти. Слънцето има почти кръгова галактична орбита, докато Лиридите обикалят около центъра на Галактиката по елиптични орбити под различни съществени наклони спрямо галактичната равнина.

Кривата на блясъка на звездите тип RR Lyr е с бързо нарастване и бавен спад, като преди минимума има характерна “гърбица”.

По вида на кривата на блясъка тези звезди се делят на 3 подтипа :

Подтип RR а са звездите с крива на блясъка като този на RR Lyr . Те са със средни преиоди на промени в блясъка от порядъка на половин до едно денонощие.

Известни са около 5 000 такива звезди.

Pages