Привлекателната страна на тази теория е нейната логическа завършеност. Ако дори един неин извод се окаже неверен, тя трябва да бъде отхвърлена; изглежда невъзможно каквато и да е модификация на теорията, която да не нарушава цялата нейна структура.

Не трябда обаче да се мисли, че великото творение на Нютон може да бъде унищожено от тази или от някаква друга теория. Неговите ясни и всеобхватни идеи завинаги ще запазят своето уникално значение като фундамент, върху който е построено зданието на съвременната физика."

Айнщайн

Равноускорителното движение в Нютоновата и Релативистката физика.

Релативистичната физика на Айнщайн надгражда класическата Нютонова физика на “човешкия”, където всичко протича при скорости много по-малки от светлинната.

ГЕОМЕТРИЯ НА ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО В ОТО

    От самия Принцип на еквивалентността следва, че проявата на гравитационната сила може да бъде заменена във всички случаи със сила, придаваща на тялото ускорение.

Такива усещания има във всяка неинерциална отправна система, а инерциалните равномерно движещи се отправни системи се явяват частен случай с ускорение 0. Следователно, гравитацията не е някакво присъщо свойство на телата, а отражение на нещо фундаментално.

Пространство-времето на Минковски в Специалната теория на относителността се описва с уравнения, които дават геометричната представа за плосък свят. Това означа, че най-близкото разстояние между две точки е правата, която ги свързва, а сумата от ъглите на триъгълниците е 180o.

Не така стоят нещата в близост до масивни тела, чието привличане кара дори светлината да изкривява траекторията си.

И така, налага се мисълта, че гравитационното поле на всяко тяло след като не е присъщо свойство на телата е по-скоро израз на геометрията на пространство-времето.

Уравненията за описание на положително изкривено 4-мерно пространство време, като външната повърхност на сфера, които най-добре “пасват” са изведени през 1854 г. от немския математик Риман. Въпреки усилията си, обаче той не успял да обвърже гравитацията с кривината на 4-мерното пространство-време. Това направил Айнщайн.

Pages